Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ WWW.ZEM.BG

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между:интернет сайт www.zem.bg, собственост на „Метакса Инвест” ООД гр. Елхово, ЕИК по БУЛСТАТ 202351256, управител Стойчо Иванов Добрев , имейл office@zem.bg
и
всяко лице, наричано по-долу за краткост „потребител”, което ползва интернет сайта www.zem.bg и услугите, предоставяни чрез него.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Интернет сайтът www.zem.bg (наричано по-долу „сайт” или www.zem.bg) предоставя на потребителите възможност за извършване на консултантски услуги и публикуване на обяви,реклами, както й достъп до базата данни,състояща се от публикуваните обяви за продажба,покупка ,отдаване под наем,наемане и друга публикувана информация в www.zem.bg, които възможности са наричани за краткост „услуги” в настоящите общи условия.

Чл.2 Потребителите на сайта са нерегистрирани и регистрирани, като от своя страна регистрираните потребители са частни лица ,агенции за недвижими имоти (наричани по-долу „агенции”),фирми и арендатори.

ІI. ОБЯВИ ТИП „ПРОДАВА”

Чл.3 Всички потребители могат да публикуват обяви „продава”. Публикуването на обяви „продава” е безплатно.

Чл.4 Обявите „продава” се публикуват за срок от 3 месеца.

Чл.5 Информацията за контакт в обявите „продава” е видима от всички потребители.

Чл.6 Обявите „продава“ могат да се публикуват като VIP обяви за 1 месец чрез заплащането на СМС на стойност 2.40 лв с ДДС.

Чл.7 В менюто „продава” най-отгоре се показват обявите със статут „VIP”, преди останалите обяви;

Чл.8 Обявите със статут „VIP” се маркират с допълнителен отличителен знак, който да ги отличава от другите обяви;

ІII. ОБЯВИ ТИП „КУПУВА”

Чл.9 Всички потребители могат да публикуват платени обяви „купува”.

Чл.10. Обяви „купува” се публикуват само за конкретно землище. Публикуваната обява може да съдържа текст, който се отнася единствено и само за конкретното землище, но не и за други землища.

Чл.11 Цената на една платена обява „купува” е 2.40 лв с ДДС и се публикува за срок от  1 месец.

Чл.12 Обявите „купува“ са разположени  на първа страница по дата на публикуване както и  на вътрешните страници в прозорец“купува“.

IV. ОБЯВИ ТИП „НАЕМА”

Чл.13 Всички потребители могат да публикуват платени обяви „наема”.

Чл.14 Обяви „наема” се публикуват само за конкретно землище. Публикуваната обява може да  съдържа текст, който се отнася единствено и само за конкретното землище, но не и за други землища.

Чл.15 Цената на една платена обява „наема” е 2.40 лв с ДДС и се публикува за срок от  1 месец.

Чл.16 Обявите „наема“ са разположени  на първа страница по дата на публикуване както и  на вътрешните страници в прозорец“наема“

IV. ОБЯВИ ТИП „ОТДАВА“

Чл.17 Всички потребители могат да публикуват обяви „отдава”. Публикуването на обяви „отдава” е безплатно.

Чл.18 Обявите „отдава” се публикуват за срок от 3 месеца.

Чл.19 Информацията за контакт в обявите „отдава” е видима от всички потребители.

Чл.20 Обявите „отдава“ могат да се публикуват като VIP обяви за 1 месец чрез заплащането на СМС на стойност 2.40 лв с ДДС.

Чл.21 В менюто „отдава” най-отгоре се показват обявите със статут „VIP”, преди останалите обяви;

Чл.22 Обявите със статут „VIP” се маркират с допълнителен отличителен знак, който да ги отличава от другите обяви;

V. РЕКЛАМИ НА АГЕНЦИИ

Чл.23 Агенции могат да публикуват платени рекламни банери. Рекламният банер се публикува за срок от 30 дни.

Чл.24 Рекламният банер на агенция се показва определен брои пъти на екран при всяко търсене.

Чл.25 Цената на рекламния банер за агенция е различна съгласно приложена таблица в сайта. Таблицата е достъпна за агенции на адрес http://zem.bg/infobg/3.

Чл.26 Получаването на статут „VIP агенция” е на цена 2.40лв с ДДС за 30дни, или се получава БЕЗПЛАТНО, в периода, в който е изпълнено условието:

(1) Агенцията  е с текущ публикуван рекламен банер

Чл.27 В менюто „агенции” най-отгоре се показват
агенциите със статут „VIP”, преди останалите агенции;

Чл.28 Агенциите със статут „VIP” се маркират с допълнителен отличителен знак, който да ги отличава от другите агенции;

VI. РЕКЛАМИ НА АРЕНДАТОРИ

Чл.29 Арендатори могат да публикуват платени рекламни банери. Рекламният банер се публикува за срок от 30 дни.

Чл.30 Рекламният банер на арендатор се показва определен брои пъти на екран при всяко търсене.

Чл.31 Цената на рекламния банер за арендатор е различна съгласно приложена таблица в сайта. Таблицата е достъпна за арендатори на адрес http://zem.bg/infobg/3.

Чл.32 Получаването на статут „VIP арендатор” е на цена 2.40лв с ДДС за 30дни, или се получава БЕЗПЛАТНО, в периода, в който е изпълнено условието:

(1) Арендатора  е с текущ публикуван рекламен банер

Чл.33 В менюто „арендатори” най-отгоре се показват арендаторите със статут „VIP”, преди останалите арендатори;

Чл.34 Арендаторите със статут „VIP” се маркират с допълнителен отличителен знак, който да ги отличава от другите арендатори;

VII. РЕКЛАМИ НА ФИРМИ

Чл.35 Фирмите могат да публикуват платени рекламни банери. Рекламният банер се публикува за срок от 30 дни.

Чл.36 Рекламният банер на фирми се показва определен брои пъти на екран при всяко търсене.

Чл.37 Цената на рекламния банер за фирми е различна съгласно приложена таблица в сайта. Таблицата е достъпна за фирми на адрес http://zem.bg/infobg/3.

Чл.38 Получаването на статут „VIP фирма” е на цена 2.40лв с ДДС за 30дни, или се получава БЕЗПЛАТНО, в периода, в който е изпълнено условието:

(1) Фирмата е с текущ публикуван рекламен банер

Чл.39 В менюто „фирми” най-отгоре се показват фирмите със статут „VIP”, преди останалите фирми;

Чл.40 Фирмите със статут „VIP” се маркират с допълнителен отличителен знак, който да ги отличава от другите фирми;

VIII. Прозорец „Къде се намира земята ви”

Чл.41 Всички потребители могат да ползват прозорец  „Къде се намира земята ви”.

Чл.42 Прозореца „Къде се намира земята ви” е на цена 2.40 лв с ДДС за един имот.

IX. Прозорец „Кой работи вашата земя” !

Чл.43 Всички потребители могат да ползват прозорец  „Кой работи вашата земя””.

Чл.44 Прозореца „Кой работи вашата земя” е платен и е на цена 2.40 лв с ДДС за един имот.

Чл.45 Всички потребители могат да ползват прозорец  „Намери арендатор”.

Чл.46 Прозореца „Намери арендатор” е платен и е на цена 2.40 лв с ДДС за един имот.

XI. Прозорец „Консултации по проекти” !

Чл.47 Всички потребители могат да ползват прозорец  „Консултации по проекти ”.

Чл.48 Прозореца „Консултации по проекти ” е платен и е на цена 4.80 лв с ДДС за една консултация.

XII. Прозорец „Услуги за земеделските производители” 

Чл.49 Само арендатори могат да използват прозорец  „Услуги за земеделските производители ”.

Чл.50 Прозореца „Услуги за земеделските производители ” е платен с годишен абонамент .

Чл.51 Всички условия и услуги който се предлагат може да прочетете на страницата http://zem.bg/infobg/2

XIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 52 При ползването на услугите, предоставени от сайта, потребителят се задължава:

(1) да спазва изискванията на настоящите общи условия;

(2) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма;

(3) да предостави вярна, точна и актуална информация за имотите, предмет на публикуваните обяви;

(4) да внася при възникнала необходимост промени в предоставените доброволно от него данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;

(5) да не продава, или преотстъпва, определените му потребителско име и парола на трети лица;

(6) да не предоставя невярна или подвеждаща информация в публикуваните от него обяви

XIV. ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ НА САЙТА

Чл. 53 Сайтът има право да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги в случай, че потребителят:

(1) предостави невярна или подвеждаща информация;

(2) нарушава разпоредбите на настоящите общи условия;

Чл.53а „Предоставяне на невярна или подвеждаща информация” по реда на чл.52 означава:

(1)Публикуване на обяви „продава,отдава,купува,наема” за имоти, за които подателят не е упълномощен от собствениците да продава,отдава,купува,наема;

(2)Публикуване многократно на една и съща обява „продава,отдава,купува,наема ”;

(3)Публикуване на обяви „продава,отдава,купува,наема ” с параметри за имоти (цени, площ, категория и др.), които безспорно не отговарят на обективната действителност на пазара на земеделска земя;

(4)Публикуване на обяви „продава,отдава,купува,наема ”, които обяви могат да бъдат квалифицирани, като тенденциозно подвеждащи другите потребители на сайта.

Чл.54 Сайтът си запазва правото да не приема или служебно изтрива публикувани реклами и обяви в следните случаи:

(1) Въведените параметри за имоти (цени, площ, категория и др.), безспорно не отговарят на обективната действителност на пазара на земеделска земя, които обяви могат да бъдат квалифицирани, като тенденциозно подвеждащи другите потребители на сайта.

(2) Въведеният текст съдържа обидни квалификации, вулгарни, заплашителни, или други подобни изрази и думи.

(3) Въведеният текст в обяви „продава,отдава,купува,наема ”, не отговаря на изискванията от настоящите общи условия.

(4) Обявите и/или рекламите са публикувани от потребители, идентифицирани чрез предоставяни от тях информация за контакт (телефони или е-мейли), които потребители са извършвали системни нарушения на настоящите общи условия.

(5) Публикуваните обяви представляват „Предоставяне на невярна или подвеждаща информация”, съгласно чл.53а.

XVI. ОТГОВОРНОСТ

Чл.55 Потребителят разбира и приема обстоятелството, че услугите се предоставят във вида, който дава възможност за тяхното използване.

Чл.56 Потребителят разбира и приема обстоятелството, че сайтът не поема никаква отговорност за достоверността на предоставената от другите потребители информация, както и за нанесени щети и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на услугите.

Чл.57 Сайтът не носи отговорност за каквито и да е щети, загуби и пропуснати ползи, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящите условия от другите потребители.

Чл.58 Регистрираният потребител е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получената парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителското име и парола.

Чл.59 Потребителят се задължава да уведоми незабавно сайта за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола от трети лица или за всяко друго нарушаване на сигурността. За дата на уведомяване се смята датата на получаване на уведомлението от www.zem.bg

Чл.60 Правото на достъп на потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост. Не се разрешава съдържание, разположено на Интернет страницата www.zem.bg да се променя по никакъв начин, нито да бъде копирано, публично разпространявано или използвано за маркетингови цели под каквато и да е форма, освен с изричното съгласие на собственика на сайта.

XVII.ПРИЕМАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.61 Нерегистрираният потребител се съгласява с настоящите общи условия, като съгласието му се счита предоставено при публикуване на обява чрез активиране на бутона „публикувай”, или при получаване на информация от базата данни на сайта по чл.1, чрез активирането на бутона „търси” или други подобни бутони.

Чл.62 Регистрираният потребител се съгласява с настоящите общи условия  при първоначалната му регистрация. Изявлението на регистрирания потребител придобива значение на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл.63 Сайтът си запазва правото да актуализира настоящите общи условия, като се задължава да публикува промените на своята Интернет страница на адрес: www.zem.bg

Чл.64 Ако в рамките на 30дни от извършената промяна потребителят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

XVII I. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.65 Във връзка със Закона за защита на личните данни(ЗЗЛД) потребителите на www.zem.bg предоставят доброволно лична информация по смисъла на закона и предоставят съгласие за обработване на личните данни за целите на директния маркетинг на сайта, като сайтът се задължава да обработва предоставената информация, съгласно изискванията на ЗЗЛД. При попълване на електронната регистрационна форма, потребителят декларира, че данните които доброволно предоставя са верни, пълни и точни.

Чл.66 Съобразно ЗЗЛД, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.zem.bg при ползване от него на услугите, както и на поправка на тези данни.

Чл.67 Всички доброволно предоставени от потребителя данни, които го идентифицират в процеса на ползване на услугите се съхраняват, обработват и използват от сайта единствено за целите на поддръжката на функционалностите на сайта.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.68 Сайтът има право да променя технологията, дизайна, навигацията и концепцията на функционалностите без предварително известяване.

Чл.69 Сайтът си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с предоставяните услуги от него или другите регистрирани потребители, или с промени в условията за ползване и начините за използване на сегашните услуги.

Чл.70 Относно съдържанието на реклами в www.zem.bg, както и за запазените търговски марки,които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Чл.71 За неуредените от настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.72 Всички възникнали спорове между сайта и потребителите се решават в дух на сътрудничество и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове между страните или отнасящи се до него, се разрешават по съдебен ред от компетентния съд в град Елхово.

Настоящите общи условия влизат в сила от 03.03.2015г.